INREDNING FÖR BÄTTRE VÄLMÅENDE

Människan spenderar idag ca 90 % av sin tid inomhus. Sömn, arbete, utbildning, vila och själva livet sker till största delen i byggnader, och därför har utformningen av rummet en stor påverkan på vårt mående.

 

 

En sliten och oinspirerande kontorsinredning kan påverka stressnivån för de anställda och framför allt yngre medarbetare, uppger Kontorsbarometern.
För att dämpa denna sortens stress behöver man fokusera både på fysisk miljö och arbetsplatsens utformning, men också ledarskap och teknik. Hur ser kontoret ut? Öppet kontorslandskap, enskilda arbetsplatser, samtalsrum, konferensrum och lounger är alla delar av hur ett typiskt kontor kan se ut idag. 

Beroende på vad man har för arbetsuppgifter finns det arbetsplatser och utformning som passar olika bra. Att analysera arbetsplatsbehov för organisationen är bra för att inreda kontoret på bästa sätt. Om detta inte redan är viktigt för organisationen, så bör det vara det. Inredningen och utformningen påverkar i högsta grad medarbetarnas välmående, produktivitet, kreativitet och möjlighet till samarbete. Det bör ligga i varje arbetsgivares intresse att personalen både mår bra och arbetar bra, samtidigt som man utnyttjar lokalytor på bästa sätt. Arbetsmiljön ska skapas utifrån behoven som finns.

Generellt kan man säga att arbetsuppgifter som kräver högt fokus behöver hålla en hög nivå av arbetsro, medan arbetsuppgifter som kräver lägre fokus kan vara öppet, med mer liv och rörelse.

För medarbetare som har arbetsuppgifter vilka kräver högt fokus, passar enskilda arbetsplatser med en låg ljudvolym, som är inredd i en lugn färgsättning i t.ex. blått och grönt. Arbetsplatsen bör antingen finnas i ett eget rum, eller ett väl avskärmat utrymme med skärmväggar och ljudabsorbenter.

Arbetar man med arbetsuppgifter som kräver lite lägre fokus passar ofta öppnare lokaler, där det inte gör så mycket om ljudnivån är högre eller att människor passerar. För kreativa arbetsuppgifter kan det vara passande med färgsättning i mer livfulla färger, vilket höjer energinivån och motivationen. Öppna ytor med många arbetsplatser och social yta, utan att det blir för bullrigt, fungerar ofta bra här.

Generella tips för ökat välmående och prestation på jobbet:

  1. Ljud och buller – minska bullret och sänk ljudnivån genom absorbenter på väggar, tak och möbler.
  2. Växter – människans sinnen påverkas positivt av att omge sig av gröna växter, ju mer desto bättre. Många äkta växter fungerar som luftrenare, men finns det allergiker på arbetsplatsen så fungerar konstgjorda växter lika bra för intrycken.
  3. Ljus – ljusinsläpp är viktigt, inred för att optimera detta genom möblering och ljusa väggar och tak.
  4. Datorskärmar – vila hjärnan och ögonen från skärmen med jämna mellanrum. Lyft blicken och fokusera på någonting minst 20 meter bort, och gärna på någonting utomhus.
  5. Oskrivna regler och uppförande – vad man har för förhållningssätt till andra medarbetare är också viktigt. Är det okej att kunna gå fram och störa en kollega som sitter och arbetar vid sitt skrivbord, oavsett om man är chef eller medarbetare? Att komma tillbaka i fokus kan ta en stund och ständiga avbrott stör produktiviteten. Sätt upp enkla förhållningsregler för att förbättra arbetsglädjen. 

Vi på Götessons brinner för kreativa och ergonomiska arbetsplatser där välmående står i fokus. Hoppas att denna artikel hjälpt er med att inreda för en hållbar arbetsdag.

5 exempel på Götessons produkter 

A40_2.jpg    Honey.jpg    Longifolia_2.jpg    Plant_Divider.jpg    Office_Nap.jpg

 

 

Den fysiska miljön och inredningen kan ha stor inverkan på pedagogik och inlärning i skolor. Arbetsmiljön är av största vikt för eleverna, men även för pedagoger och lärare. Hur kan då en bra lärmiljö se ut? Vi kan börja med att reflektera över de grundläggande kraven på arbetsplatsen utformning.

Buller och ljud. I skolor finns ofta ett stort behov av ljuddämpande material, både för inlärningens och orkens skull – barn och unga kan prata både mycket och högt. Det är inte lätt att koncentrera sig i rum med höga ljudnivåer, så för att orka med en hel skoldag krävs ljudabsorption. Förenklat kan man säga att ljud absorberas i material som inte har en hård yta. Ljud studsar på hårda ytor, så att försöka fånga upp ljud på flera plaster i ett rum ger en effektivare dämpning. För bästa ljudabsorption i ett rum bör det alltså finans absorbenter i tak, på vägg och möblerat i rummet. Exempel på detta är undertaksskivor, gardiner, ljudabsorberande väggdekorationer, och mjuka, tygbeklädda möbler.

Ljus och belysning. Belysning ska vara av god kvalitet och inte bidra till överansträngning av synen, det vill säga för mörkt eller för ljust. Flimrande lampor eller skärmar ska undvikas, bländande ljus likaså. En bra arbetsplatsbelysning inkluderar god allmänbelysning i tak, och möjlighet till punktbelysning vid behov. Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2020:1) ska arbetsplatsen vara utformad så att man får både dagsljus och utblick under arbetsdagen. Däremot ska inte sevärdigheterna bli för attraktiva – så att undvika fönster i markhöjd mot skolgård eller korridor är att föredra för koncentrationen.

 

Ventilation, luftkvalitet och inomhusklimat. Inomhusklimatet i skolan är viktigt. Ett välventilerat rum med frisk luft bidrar till högre koncentrationsförmåga; att sitta i ett instängt klassrum eller konferensrum i flera timmar med dålig lufttillförsel ger lätt både huvudvärk och bristande ork. Se till att ventilationssystemet fungerar och har kapacitet nog för den mängd personer som rummet avser. Temperaturen ska inte vara för varm eller för kall, och hållas runt 20 grader. Undvik besvärande drag från ventilation, dörrar eller liknande. 

 

Förutom de mer byggnadstekniska delarna, hur kan man då inreda för en god lärmiljö? Börja med att se över behovet. Vad genomförs det för aktiviteter i det specifika rummet? Genomförs det olika aktiviteter, eller är det katederundervisning som gäller? Arbetar eleverna individuellt eller i grupp? Stora bord med en skrivtavla nära till hands kan passa väl för grupparbeten. Extra avskärmning och belysning är bra för individuellt arbete där koncentrationsnivån är hög.

Ergonomin är viktig för välmåendet, så se till att arbetsplatsen med stol och bord är anpassat efter elevens längd. Om man kan höja och sänka möblerna så främjas rörelse och stående arbete. Man kan också ifrågasätta normen om att alltid sitta på en stol. Kan man sitta på balansbollar som komplement? De bidrar till god hållning som i förlängningen minskar svaghet och smärta.

Färg och form. Hur man färgsätter och inreder beror på rummets behov. För en hög koncentrationsnivå fungerar lugna färger och möbler bra, då fokus lättare kan hållas på uppgiften snarare än synintryck från inredning. Grått, grönt, blått, beige och vitt är bra färger för detta ändamål. En mer kreativ miljö där fokusnivån är lägre passar däremot med mer färg och form. Utstickande design och färgsättning i klara färger och möbler som främjar rörelse och interaktion passar bra här.

Vi på Götessons brinner för kreativa och ergonomiska arbetsplatser där välmående står i fokus. Hoppas att denna artikel hjälpt er med att inreda för en hållbar arbetsdag.

5 exempel på Götessons produkter

Office_Ballz_2.jpg    Open_Hut_2.jpg    SKETCH_2.jpg.   Tell_Us.jpg    Hang_Over.jpg

 

Ett konferensrum är en viktig mötesplats där både interna och externa diskussioner och affärer hanteras. Tänk själv hur det är att komma till ett möte där rummet inte är förberett, tekniken krånglar, luften är dålig och inredningen tråkig. Här ska man sitta i timmar. Att möten kan starta på utsatt tid, fortskrida utan bekymmer och deltagarna kommer fram till goda slutresultat, bör ligga i varje arbetsgivares intresse. Hur inreder man då ett mötesrum på bästa sätt?

Det stora konferensrummet
I ett konferensrum träffas många människor, och alla som sitter där ska kunna delta i arbetet. Bord och stolar är givna inslag, men fler möbler behövs för att få en kreativ och inspirerande arbetsmiljö.

När man färgsätter och inreder rummet rekommenderar vi att utgå från rummets eller byggnadens inbyggda karaktär, och att därefter hålla sig till en ljus och neutral färgskala på väggarna för att ge ett stort konferensrum med rymd när det sitter många människor där.

Hur många gånger har man inte suttit i möten i obekväma stolar? Stolar ska vara bekväma, men inte för bekväma. Tips är att ha t.ex. sittbollar att byta av mot om man sitter ner länge. Att variera sittpositionen är bra både för kropp och fokus. Därför är det också bra att kunna erbjuda höj- och sänkbara bord. För att göra rummet mer flexibelt, t.ex. vid grupparbeten, är det bra med bord som kan kopplas av och på, och flyttas runt.

Videokonferenser, kablar och annan teknisk utrustning är nu för tiden bland det viktigaste i ett konferensrum, och ofta anledningen till att det bokas. Seriösa möten ställer krav på god teknisk utrustning, och få människor vill lägga tid på teknik som krånglar. Tekniklådor för att dölja sladdar och kablar, en bred uppsättning av kablar för presentationer, bra internetuppkoppling och ett smidigt videokonferenssystem, är några av våra tips för hur tekniken optimeras i konferensrummet.

Ljudmiljön i ett konferensrum är viktig: som mötesdeltagare ska man inte besväras av dålig akustik. Då blir man snart trött och huvudvärken smyger sig närmare. För få en bättre akustik i rummet rekommenderar vi gardiner, vägghängda ljudabsorbenter, tygklädda möbler och mattor.

Allt arbete vill eller kan man inte göra digitalt, och därför är det bra att ha en whiteboardtavla med pennor i rummet. Att kunna exemplifiera ritningar och flöden blir enkelt att göra. Papper och penna kan ofta vara hjälpsamt för att öka kreativiteten.

Ljus och hälsa hänger ihop, och i mörka rum blir människor trötta – vilket är något man gärna undviker på möten. Se till att belysningen är tillräcklig genom god arbetsbelysning och punktbelysning som kan tändas vid behov, framför allt under vinterhalvåret. Detta gäller särskilt om konferensrummet saknar fönster och dagsljus.

Det lilla mötesrummet
I ett litet mötesrum sker oftast mer förtroliga, eller informella, möten. Mängden utrustning behöver kanske inte vara så stor: mindre bord, färre stolar, enklare skärm.

Möjligheten att få vara ifred är fortfarande viktig, ljud från mötesrummet bör varken passera in eller ut. Var generös med ljudabsorbenter – förtroliga medarbetarsamtal eller nya affärsplaner är inte något man vill att resten av arbetsplatsen ska höra. För att få vara ännu mer i fred bör det finnas möjlighet att dra för eventuella glasdörrar- eller väggar, med t.ex. gardiner.

Om det inte finns möjlighet till dagsljus, vilket är vanligt i många mötesrum, behöver belysningen vara god för att förbättra koncentrationsförmågan. Ha flera ljuskällor, gärna med möjlighet till dimmer, för att kunna justera beroende på vilka uppgifter eller samtalsämnen som ska avhandlas. Varm och dämpad belysning gör oss öppna och avslappnade, medan arbete mot en deadline kan kräva skarpare ljus för att hålla fokus uppe.  

Låg takhöjd kan förbättra förmågan att koncentrera sig på detaljer. Dova färger och växter är lugnande faktorer.

I mötesrum bör det råda ordning och reda för att undvika visuella distraktioner. Inredningen ska balansera på den fina tråden mellan kreativitet och koncentration, utan att bli för plottrig eller för tråkig. En rörig miljö gör oss stressade, medan ordning och reda har en positiv inverkan med mindre distraktion och ökad produktivitet.

Sörj för god ventilation – bra luft är viktigt för att kunna hålla igång möten.

Checklista – tänk på detta

  1. Bra luft är A och O i både små rum eller i rum där många människor vistas under en längre tid.
  2. Tekniken ska fungera smärtfritt för att undvika tidsspill och dåligt humör. Flera olika sorters sladdar till olika datorer och en uppkoppling till skärmen som inte krånglar är viktigt.
  3. Gardiner eller liknande bör finnas för att kunna dra för glasväggar eller dörrar om mötet kräver.
  4. Ljuddämpande material är viktigt för att undvika dålig akustik inne i rummet – och att det som sägs inte hörs ut. Det kan vara så att varken de som deltar i mötet, eller de som arbetar utanför, inte vill höra vad som sägs där.
  5. Ljusinsläpp från fönster eller funktionell belysning är viktigt för koncentrationen och framför allt över tid, se till att denna är tillräcklig.

5 exempel på Götessons produkter

Office_Ballz.jpg    Sound_Off.jpg    Bi_Box.jpg    Fikus_Robusta.jpg    Moving_Wall_Media.jpg