EN HÅLLBAR ARBETSDAG FÖR ALLA 

Hållbarhet är ett brett begrepp. För de allra flesta handlar det nog om miljön runt omkring oss, det vill säga vår planet och den natur och de resurser som finns här. För oss på Götessons är just tillståndet för vår planet en viktig orsak till att vi arbetar mot en mer hållbar verksamhet – utan naturens förtjänst går det inte att bedriva någon verksamhet. Men hållbarhet för oss är mer än så. Själva grundorsaken till att Götessons finns är för att skapa bättre och mer hållbara arbetsplatser, där människor ska må bra och kunna prestera under hela sin arbetsdag.  

Det här är en förklaring av vad hållbarhet innebär för oss och vad det får för konsekvenser för dem som vi arbetar med. Tillsammans kan vi dra vårt strå till stacken för en bättre värld och samtidigt driva mer hållbara affärer.

HÅLLBARHET BÖRJAR INIFRÅN

Arbetet mot en mer hållbar verksamhet drivs inte av en person. Precis som det krävs en organisation och ett stort internt engagemang för att lyckas med personalfrågor eller nå visioner kopplade till resultat så gäller detsamma för hållbarhet. För att lyckas med att skapa ett hållbarhetsarbete som genomsyrar allt vi gör och som kan fungera som ett gott exempel utåt måste arbetet börja inifrån. 

ALLA INKLUDERADE FÖR ATT LYCKAS

På Götessons strävar vi efter att i stort som smått inkludera hela företaget och ta del av den kunskap och de idéer som varje enskild medarbetare sitter på. På så sätt säkerställer vi också att de insatser och förbättringar som görs andas Götessons fullt ut och ökar chanserna till att de verkligen implementeras i vardagen. Med veckovisa förbättringsmöten på varje avdelning och en tydlig struktur för hur förslagen tas vidare ser vi till att alla medarbetare inkluderas och att samtliga förslag följs upp.

Götessons upplever en ökad kravställning inom hållbarhet både utifrån och inifrån – vilket leder till ökat fokus på företagets hållbarhetsarbete. Hållbarhetsutbildning genomförs för all personal. Ledningsgruppen fokuserar ännu mer på dessa frågor och det stora målet är att området ska genomsyra alla företagets avdelningar. Framgent kommer ännu mer fokus läggas på produktutveckling och inköp, där vi som företag har störst påverkansmöjligheter att minska vår miljöbelastning och ha en hållbar leverantörskedja.

 

Anledningen till vårt hållbarhetsarbete är enkel – vår planet är inte längre i samma skick som den en gång var. Även om vi är en liten kugge i stort hjul vill vi göra vår del för framtida generationer. Det vi också upptäckt längs vägen är att hållbarhet inte bara bidrar till en bättre miljö, utan också till ekonomiska fördelar för oss och våra samarbetspartners, framför allt när marknaden ställer allt högre krav på hållbarhet. 

LINJÄRT (IDAG) – CIRKULÄRT (IMORGON)

Världen har slit- och slängmani. Även om kontorsmöbler inte byts ut i samma hastighet som heminredning så förekommer detta även ute på arbetsplatserna och möblerna används inte sällan långt kortare än sin egentliga livslängd. En stor del i vårt arbete utgörs därför av att hela tiden utvecklas och hitta nya strategier för hur våra produkter ska få användas under en längre innan de byts ut. Här handlar det om att blicka framåt och förutspå vad som kommer hända på marknaden framöver, så att vi inte bara möter upp mot de trender som är starka just nu utan även de som väntas bli stora. Då är det viktigt att titta på arbetsplatsen i stort, eftersom den digitala utvecklingen kan ha minst lika stor betydelse som färger och material.

Våra möbler måste leva länge. Det är en starkt bidragande faktor för en minskad miljöpåverkan. Rätt materialval är därför viktigt – vilket dessutom går hand i hand med hög produktkvalitet. Möbler ska ha så få olika ingående materialtyper som möjligt för att underlätta återvinning och återanvändning. Produkter av hög kvalitet går inte sönder.

Men material handlar också om trender och mode. Att kombinera produkter som är trendiga och bidrar till kreativa miljöer måste också kombineras med att inte slänga ut den efter att de allt kortare trendcyklerna passerar. Därför har Götessons tagit fram LOOP – ett system där våra produkter kan skickas tillbaka och göras om, eller upcycling som det också kallas, för att sedan säljas igen. Affärsutvecklingen inom LOOP pågår ständigt, och vi planerar bl.a. för att kunna sälja begagnade möbler. 

MATERIAL OCH PRODUKTFRAMSTÄLLNING –
DE STORA JÄTTARNA

Att de största utmaningarna också innebär de största möjligheterna må låta som en klyscha, men i vårt fall är det tydligt att det faktiskt stämmer. Material och produkttillverkning är de områden där vi står inför störst utmaningar gällande vår miljöpåverkan. Ingående råmaterial till våra produkter är viktigt då det är där, tillsammans med produktionsmetoden, som en stor del av miljöpåverkan ligger. Vi vill arbeta ännu mer med återvunnet material, för att inte slita på jordens resurser i onödan.

Där gör vi redan en del bra saker som man kan se i vårt produktsortiment. Medleybollen har ett textilt överdrag gjort av produktionsspill från olika tyger. EcoSund, vår ljudabsorbent, består enbart av PET där 50 % är återvunnet, och hela produkten är återvinningsbar. I det textila sortimentet erbjuder vi flera tyger som är post-consumer recycled och märkta med OEKO-TEX och EU EcoLabel, och flertalet produkter går att få som Svanenmärkta. 

HÅLLBARA LEVERANTÖRSKEDJOR

För att säkerställa att vi arbetar hållbart hela vägen jobbar vi med långvariga, tajta leverantörssamarbeten. På så sätt har vi hela tiden bra kontroll och kontakt och kan också vara på tårna när det kommer till lagförändringar och certifieringar. Vi ställer krav genom bl.a. vår uppförandekod. Dessutom bollar vi gärna hållbarhetsidéer med dem och försöker hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar. Med hjälp av långa samarbeten som hela tiden utvecklas har vi också kunnat fokusera på färre leverantörer, vilket innebär färre och effektivare transporter när många produkter levereras från samma ställe. Genom att arbeta på det här sättet kan vi dessutom säkerställa att allting fungerar som det ska och att de produkter som når slutkund uppfyller våra krav och levereras i tid. 

ETT GOTT EXEMPEL

Att vara trovärdig är viktigt för alla verksamheter. Eftersom vi vill skapa en bättre arbetsmiljö för våra kunder, kräver det också att vi har en bra arbetsmiljö internt.

Vissa saker kan vi kräva, framför allt från kunder och leverantörer. Men allra helst vill vi att vårt arbete ska fungera som ett gott exempel och det gör vi genom att tänka hållbarhet hela vägen – från val av leverantörer och transporter till vilka bilar vi kör och vilka energikällor vi väljer. I våra lokaler i Ulricehamn använder vi enbart förnyelsebar el och för uppvärmning använder vi oss av förnyelsebara källor. Vi transporterar och förvarar alla skärmar ståendes, vilket optimerar plats i både lastbilarna och på lagret. Något som vi lägger stort fokus på är våra medarbetare och deras trivsel, engagemang och inkludering.

CERTIFIERINGAR HOS GÖTESSONS:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SVANEN, ELKRETSEN, FTI

 

Att designa för kreativa arbetsmiljöer handlar till stor del om att skapa arbetsplatser där alla trivs och mår bra. Vi lever idag i en värld där många upplever stor press och stress, där vi är övertygade om att arbetsmiljön spelar stor roll för att kunna få till en förändring. Ergonomi, kreativitet och estik är våra ledord. 

ARBETSMILJÖ FÖR TRIVSEL OCH FRAMGÅNG

Gemensamt för alla verksamheter är att man vill nå någon typ av framgång, även om denna kan definieras och mätas på olika sätt. Vi är övertygade om att miljöer som främjar trivsel och kreativitet spelar en stor roll i detta. Våra produkter utvecklas därför alltid med användaren i fokus, för att skapa miljöer där man mår bra och som en följd också kan prestera på topp. En investering i bra kontorslösningar är inte bara en vinst för den enskilda medarbetaren, utan för verksamheten i stort. En välfungerande arbetsplats bygger enligt Götessons på god akustik, ergonomiska sittmöbler, bra belysning och en kreativ, färgglad och estetiskt tilltalande omgivning.
Med bra och trivsamma arbetsmiljöer hjälper vi våra kunder att skapa konkurrensfördelar och lönsamhet både på kort och lång sikt

AKUSTIK

Mindre oljud! Vid dagens arbetsplatser återfinns allt fler öppna kontorslandskap och ytor, vilket ställer högre krav på akustiklösningar. En bullrig miljö är oangenäm, uttröttande och leder till minskad koncentrationsförmåga, men på en frisk arbetsplats finns mätbara effekter på bl.a. minskade stressnivåer och lägre sjuknivåer hos anställda. Inte bara på arbetsplatser behöver man ha en god akustik, behovet finns även i offentliga miljöer såsom restauranger, hotell och skolor. Det är attraktivt för både besökare och verksamhetsutövare att kunna erbjuda och åtnjuta en miljö som inte bullrar. Visst blir både arbetsdagen och kvällsnöjet roligare om du hör vad du tänker och vad dina vänner säger? 

ERGONOMI

Stillasittande är den nya folksjukdomen. Människor sitter ner allt mer idag, vilket får negativa effekter på hälsan både på kort och lång sikt. Stress och felaktig belastning är en direkt effekt, men forskning visar också på effekter över tid, där en stillasittande livsstil är en stor riskfaktor för framtida sjukdomar såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta vill vi ändra på och därför uppmuntrar vi till mer rörelse på en kreativ arbetsplats.

Ergonomi och en välfungerande arbetsplats är Götessons kärnvärde och våra produkter ska lyfta kontorsmiljön. Genom att använda våra produkter kan du skydda din egen kropp. Ståmattor för att uppmuntra rörelse och underarmsstöd för en bättre arbetsposition. Office Ballz för att inte sitta felaktigt belastad utan istället aktivera rygg, bål och ben. För att orka arbeta en hel dag kanske en kortare vilostund på lunchrasten i en Office Nap kan vara en god idé. 

 

Götessons ska vara branschens mest attraktiva bolag att arbeta i och med – så lyder företagets vision. Att jobba hållbart är inte bara en vinst för oss. Med bra materialval, effektivare transporter och högt ställda krav drar vi vårt strå till stacken för att skapa en bättre planet för alla, där vi skapar mer med färre resurser. Det vi också sett är att det här sättet att arbeta gett många ekonomiska fördelar som gynnar hela kedjan.

TRYGG OCH ANSVARSFULL PARTNER

Det ska kännas bra i magen att jobba med Götessons. Därför jobbar vi med långa leverantörssamarbeten och noggranna kontroller av material och producenter. De flesta av våra leverantörer är hemmahörande i Sverige, och de leverantörer som är belägna i andra länder kontrolleras genom CSR-revisioner eller kontinuerliga besök där dessa viktiga frågor diskuteras. Vår uppförandekod gäller både för oss själva och våra leverantörer.

Som ansvarsfull partner lägger vi också stort fokus på att det ska gå snabbt och enkelt att beställa från oss. Leveranssäkerhet och snabb kundservice kan vara avgörande för våra kunders framgång och är därför något vi lägger stor vikt vid. 
 

VÄXA TILLSAMMANS

I en kedja där alla parter är lönsamma trivs vi bäst. Där vet vi att vi alltid har våra noggrant utvalda leverantörer med oss och att det vi levererar ut till kund når upp till alla krav samt når fram i tid. Vårt mål är därför att växa tillsammans med våra samarbetspartners, för att skapa trygghet såväl för oss som för våra kunder. 


VILL DU VETA MER OM GÖTESSONS HÅLLBARHETSARBETE?

Kontakta oss!

Emma Hagman, Hållbarhetsstrateg
Stellan Bygård, Quality and environment manager

Götessons Industri AB, Rönnåsgatan 5B, 523 38 ULRICEHAMN, SWEDEN
Phone: +46 (0)321-68 77 00, Fax: +46 (0)321-68 77 90, info@gotessons.se, www.gotessons.com