På denna sida finns information och nedladdningsbara dokument om Götessons hållbarhetsredovisningar, produktcertifieringar, uppförandekod samt andra intyg och certifikat.

 


MÖBELFAKTA OCH SVANEN

Götessons har produkter deklarerade enligt produktcertifieringarna Möbelfakta (sedan 2021) och Svanen (sedan 2013). För oss är det en viktig stämpel och intyg på att vi arbetar med hållbarhet i alla led – internt, i leverantörskedjan och i vår produktutveckling. Eftersom man som företag blir granskade och reviderade av tredje part innebär detta en särskild trygghet för kunder och föreskrivande led, samtidigt som det underlättar för kunder att göra hållbara val.Mobelfakta_Logo_2.png

Möbelfakta ställer höga krav på de tre områdena kvalitet, miljö och socialt ansvar samtidigt, något som är unikt för många certifieringar. Varje deklarerande företag blir regelbundet reviderade av en extern tredjepartsrevisor, vilka också godkänner deklarerade möbler. En produktdeklaration gäller i fem år och ska därefter förnyas. Möbelfakta är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä och Möbelföretagen (TMF). Exempel på ställda krav är:

Kvalitet – Möbelfaktas kvalitetskrav baseras på erkända internationella standarder med fokus på möblers hållfasthet, funktion och säkerhet samt slitage. Möblerna är testade hos ackrediterade testinstitut.

Miljö – Möbelfakta ställer krav på ingående komponenter och färdig produkt. Ingående material uppfyller högt ställda krav på exempelvis kemikalier, utsläpp och hållbart skogsbruk. Kraven på den färdiga möbeln är bl.a. märkning, spårbarhet, underhåll, produktinformation, reservdelar och återvinning. Här ligger Upphandlingsmyndighetens kriterier som grund.

Socialt ansvar – kraven på socialt ansvarstagande baseras på FN:s uppförandekod ”UN Global Compact”. Som möbelproducent ska man ha kontroll på sin egen verksamhet samt leverantörskedja, där man kartlägger och riskanalyserar sina underleverantörer, för att säkerställa att de sociala kraven är uppfyllda där möbler och komponenter tillverkas. Kraven är t.ex. barnarbete, diskriminering, modernt slaveri, med mera.

Produktintygen finner ni under ”Nedladdningar” för respektive deklarerad produkt. 

'Svanen_logo_green.jpg

Svanen ställer omfattande krav på ingående material och kemikalier som används vid möbeltillverkningen, men också krav för användningsfasen och andra cirkulära aspekter så som kvalitet, garanti och materialåtervinning. Svanen är en s.k. typ 1-märkning och följer officiella standarder, är oberoende, ställer krav sett till produktens hela livscykel samt skärper kraven succesivt över tid. Svanen ägs av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige och grundades av det Nordiska ministerrådet. Det finns många sorters produkter som kan svanenmärkas – allt från aktiefonder till rengöringsmedel och TV-apparater. Kraven på möbler innefattar bland annat:

Spårbarhet och certifierade träråvaror;

Kemikalier i tillverkningen, tillsatsämnen eller ytbehandling, med förbud mot bl.a. CMR-ämnen (cancerframkallande, reproduktionstoxiska och genetikpåverkande ämnen), halogenererade flamskyddsmedel och nanopartiklar.

Begränsning av formaldehyd och VOC i bland annat träskivor, laminat och lim.

Test av kvalitet och funktion

Garantier, reservdelar samt cirkulär design. 
 


 

MÄRKNING & CERTIFIKAT

ISO 9001, ISO 14001
Götessons
ISO 9001, ISO 14001
Götessons Design GmbH
ISO 9001, ISO 14001
Götessons Design Group
SVANEN
ELKRETSEN
FTI
GDG
MILJÖPOLICY
GDG
KVALITETSPOLICY
GDG
HÅLLBARHETSPOLICY
UPPFÖRANDEKOD
HÅLLBARHETSREDOVISNING